در بارۀ خزاین

معرفی سیستم معلوماتی و مدیریت مالی افغانستان

سیستم معلوماتی و مدیریت مالی افغانستان یک سیستم محاسبه کمپیوتری رسمی  است که در برج میزان سال 1381 در ریاست عمومی خزاین فعال گردید. ریاست عمومی خزاین توانست تا طی چند سال اخیر این سیستم را در تمام واحد های بودجوی و مستوفیت های ولایتی تطبیق و فعال نماید.

 اسناد

سیستم های ریاست عمومی خزاین

به اساس هدایت ماده هشتاد سوم مقرره تنظیم امور مالی و مصارف عامه کشور، ادارۀ خزاین به منظور حفظ و کنترول حسابات مرکزی دولت، ذخیره و فراهم آوری معلومات در مورد ادارۀ امور مالی کشور جهت طی مراحل معاملات و اتخاذ تصمیم لازم در زمینه از سیستم کمپیوتری استفاده مینماید. ریاست عمومی خزاین سه سیستم کمپیوتری دارد.

 سیستم معلوماتی و مدیریت مالی افغانستان (AFMIS)

 سیستم ثبت و مدیریت قروض دولت (CS-DRMS+2000)

 سیستم کمپیوتری پرداخت معاشات (CPS)

 تماس با ما

ریاست عمومی خزاین 
وزارت مالیه  جمهوری اسلامی افغانستان
              پشتونستان وات، کابل افغانستان               

 0202106773    

omid.humraz@mof.gov.af