د خزاینوریاست په اړه

 اسنادونه

under Construction……………………

خبرونه

 مونږ سره اړیکه

د خزاینو عمومی ریاست
د مالیی وزارت د افغانستان اسلامی جمهوریت 
           پشتونستان وات،کابل افغانستان               

0202106773

Omid.humraz@mof.gov.af